Manurung, K. “Mencermati Kisah Dipilihnya Matias Dari Spiritualitas Kaum Pentakostal”. Shalom: Jurnal Teologi Kristen, vol. 2, no. 2, Dec. 2022, pp. 115-31, doi:10.56191/shalom.v2i2.34.