Manurung, K. (2022) “Mencermati Kisah Dipilihnya Matias Dari Spiritualitas Kaum Pentakostal”, Shalom: Jurnal Teologi Kristen, 2(2), pp. 115–131. doi: 10.56191/shalom.v2i2.34.