Manurung, Kosma. 2022. “Mencermati Kisah Dipilihnya Matias Dari Spiritualitas Kaum Pentakostal”. Shalom: Jurnal Teologi Kristen 2 (2):115-31. https://doi.org/10.56191/shalom.v2i2.34.