BANI, Y.; YULI, P. Strategi Pelayanan Pastoral Terhadap Penyimpangan Perilaku Seks Wanita Lesbian. Shalom: Jurnal Teologi Kristen, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 66–78, 2022. DOI: 10.56191/shalom.v2i2.26. Disponível em: https://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/26. Acesso em: 5 jun. 2023.