Manurung, K. (2022). Mencermati Kisah Dipilihnya Matias Dari Spiritualitas Kaum Pentakostal. Shalom: Jurnal Teologi Kristen, 2(2), 115–131. https://doi.org/10.56191/shalom.v2i2.34