[1]
Manurung, K. 2022. Mencermati Kisah Dipilihnya Matias Dari Spiritualitas Kaum Pentakostal. Shalom: Jurnal Teologi Kristen. 2, 2 (Dec. 2022), 115–131. DOI:https://doi.org/10.56191/shalom.v2i2.34.